big pic 350-1903 slider 2016 2.jpg
big pic 350-1903 slider 2016.jpg
big pic 350-1903 slider 2016 3.jpg (1)

יזכור

ירמיהו ברדנוב 1956- 1933

נולד בירושלים.

חמש שנים למד בבית-הספר "תחכמוני" בירושלים ולאחר-מכן המשיך בבית-הספר החקלאי על שם מאיר שפיה וסיים את לימודיו בו.

נטה לדברי ספרות ושלח ידו בכתיבת דברי-שיר.

אהב את האדמה, את הצומח ואת האדם, ולמען אלה היה מוכן להקריב הכל.

נפל בקרב בסביבות קלקיליה. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי שעל הר-הרצל בירושלים.

אפרים קוטר 1948- 1930

נולד ברומניה.

בהיותו בן 10, עלה עם אביו ארצה.

למד בשפיה ובתנאים קשים עלה בידו להמשיך בלימודיו, כי השתוקק בכל נפשו להשתלם ולרכוש ידע.

הגשים את חלום חייו: להיות חקלאי. הוא הצטיין בלימודיו, היה פעיל בחברה ובוועדות.

היה בחור שמח מטבעו, ובשמחה מילא תפקידים שהוטלו עליו.

נפל בקרב במיבצע דני

מנוח בנקוביץ' 1948- 1924

נולד בירושלים.

סיים את בית-הספר העממי בכפר הילדים שפיה ועשה שנה אחת נוספת בהכשרה ביגור. 

מנוח הקדים להתבגר ושאף לעצמאות בחיים ואי-תלות בזולתו, אך בתוך-תוכו נשאר נער רך, המשתוקק לחיק הורים. 

הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בבאר טוביה. 

נפל במלחמת-העצמאות.

שלמה מזרחי 1953- 1934

נולד בתימן.

עלה לארץ ולמד בשפיה ובבית-הספר החקלאי במקוה-ישראל.

מצא את לחמו בעבודה חקלאית.

גויס לצה"ל בספטמבר 1952.

נפל בשעת מילוי תפקידו והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנתניה.