big pic 350-1903 slider 2016 2.jpg
big pic 350-1903 slider 2016.jpg
big pic 350-1903 slider 2016 3.jpg (1)

יזכור

צבי קסלר 1948- 1924

נולד בצ'כיה. 

בשנת 1933 עלתה המשפחה לארץ. למד בכפר הילדים שפיה והשתלם בחקלאות. 

אחרי-כן יצא לתל-אביב ועבד בכל עבודה כדי לעזור לאמו. 

הוא הצטרף למחתרת לח"י ובשורותיה ביצע פעולות רבות נגד השלטונות הבריטיים. 

נהרג במהלך מבצע "חורב" לגירוש הצבא המצרי מתחומי ישראל בעת שפצצת שפגעה ברכבו ופילחה את גופו. 

נקבר בחלוצה והועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

משה ינקו 1948- 1926

נולד בתל אביב.

בן חמש נתייתם מאביו, שמת מפצעים שנפצע בתגרה עם ערבים.

נתחנך בבית-ילדים בחיפה ואחר-כך במוסד מאיר שפיה, בהרגשת חוסר בית וחמימות משפחתית ובנטירת נקמה בלבו לערבים.

הוא התנדב לכל משימה קשה ותבע את שיתופו בה.

לשידולי אמו, שלא יסכן את עצמו, השיב ש"המולדת חשובה אפילו יותר מאמא".

הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

חדד עובדיה 1948- 1931

נולד בירושלים.

עובדיה למד בבית-ספר יסודי עד כיתה ה' ונאלץ להפסיק את לימודיו כאשר נתייתם מאביו.  

הוא עבר ללמוד בכפר הילדים מאיר שפיה, למד חקלאות ושמח בה.

עם פרוץ מלחמת העצמאות עזב את עבודתו והתגייס.

נשלח עם התגבורת לכפר עציון ומילא את חובתו במסירות ובקפדנות, אף דחה כל יציאה לחופשה. 

נקבר בבית-הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים.

מרדכי ששון 1955- 1936

נולד בטבריה.

בהיותו בגיל רך נתייתם מאביו ומאמו ואז נשלח למעון-הילדים שבחיפה; בהגיעו לגיל י"ב הועבר לבית-הספר החקלאי בשפיה ומשם לנחשולים. 

הוא שאף להתישב שם ולבנות את עתידו. גויס לצה"ל בינואר 1955 יצא לשירות מתוך התרוממות-רוח . 

נפל בקרב בניצנה. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בטבריה.