big pic 350-1903 slider 2016 2.jpg
big pic 350-1903 slider 2016.jpg
big pic 350-1903 slider 2016 3.jpg (1)

יזכור

זרובבל פבזנר 1948- 1921

נולד בתל-אביב.

ילדותו עברה עליו בבן שמן ואת לימודיו בבית-הספר השלים בכפר הילדים שפיה.

עם סיום לימודיו במוסד, הגה עם חברים אחדים את רעיון ההליכה לקבוצה וכך הגיע לדגניה ולגניגר.

נרצח בידי כנופיה ערבית שארבה לו. תושבי הכפר הערבי החזירו את גופתו כשסימני התעללות ניכרים בה.

זרובבל הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בגזר.

 

אברהם יחיא 1948- 1914

נולד בירושלים.

למד בבית-ספר עממי ובכפר הילדים שפיה.

במקצועו היה סתת.

הוא שאף להתיישבות והיה בין מייסדי ארגון "קדם".

בהתקפה הערבית הגדולה על כפר אוריה ביום כ"ט בטבת תש"ח נפצע קשה בראשו.

העזרה בוששה לבוא, והוא מת בו ביום בבית-החולים ברחובות. השאיר אחריו אישה וחמישה ילדים.

הובא למנוחה בבית-הקברות הצבאי ברחובות.

מנשה גרינברג 1948- 1929

נולד ברומניה.

בהיותו בן חמש, הועלה ארצה והוכנס לכפר הילדים מאיר שפיה. 

לאחר שגמר את לימודיו נשאר במקום כבוגר והתכונן לבחינות בגרות. 

מנשה עבר קורס מנצחים והמשיך בכפר כמדריך למוסיקה. 

כן השתתף בחוג הדרמתי וגילה כשרונות ארגוניים, בהתאם לגילו. 

ילדי הכפר העריצוהו ושיעוריו במוסיקה הלהיבו אותם. 

בדרך למשימה עלה הג'יפ שנסע בו על מוקש ומנשה נספה. 

הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי ברביבים.

סעדיה חזה 1951- 1933

נולד בתימן.

בשנת 1942 עלה עם הוריו לארץ. 

סיים את לימודיו בבית-הספר החקלאי במוסד-הילדים בשפיה. 

בין ראשוני-המתגייסים לנח"ל. 

נפצע בשעת מילוי תפקידו ומת מפצעיו והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת-יצחק. 

כשחבריו מבית-הספר החקלאי בשפיה עברו למושב בקרבת פתח-תקוה בנו שם בית-תרבות על-שמו ולזכרו.