big pic 350-1903 slider 2016 2.jpg
big pic 350-1903 slider 2016.jpg
big pic 350-1903 slider 2016 3.jpg (1)

מסע אל האופק

מסע של כיתות מכינת אופק - יומיים משימות מיודפת לציפורי. היום הראשון עבר בהצלחה - התלמידים ניווטו והובילו את חבריהם לאורך כל הדרך, העלו מים מבור, הדליקו אש והכינו תה, תירגלו הגשת עזרה ראשונה וגם ספגו פיסת היסטוריה על המרד הגדול ברומאים וסיפור "מצדה של הגליל".
בסופו של יום ארוך, מכינים התלמידים בעצמם את ארוחת הערב (כן גם זה חלק מהעניין)..