big pic 350-1903 slider 2016 2.jpg
big pic 350-1903 slider 2016.jpg
big pic 350-1903 slider 2016 3.jpg (1)

משק מחקרי

ענף זה הוקם בכדי לאפשר ביצוע פעילות לימודית ופעילות חקר בהיקף גדול, כאן מתקיימת פעילות לימודית ומעשית של תלמידי "מופת". מרחבי העבודה והלימוד במשק המחקרי הינם הלול המחקרי, חלקת ערוגות הירק והחממה המחקרית. בלול המחקרי נעשות עבודות השוואתיות בין שני זני מטילות, תוך בחינת משתנים שונים כגון הרכבי תזונה, מס' ביצים, גודלן וכד'. הלול תוכנן פיזית ליעודו המחקרי ואורח החיים של העופות בלול תואמת את ההגדרה של "ביצי חופש". בחלקת ערוגות הירק מתבססים הניסויים על השוואת שיטות של הדברה, השקייה ודישון.

 

בסמיכות לגן הירק, מייצר המשק קומפוסט, כאשר הייצור הינו נושא חקר בפני עצמו וכן משתלב בגידולים בגן הירק וחממה המחקרית.

החממה המחקרית משמשת כר נרחב לעבודת חקר בגידול ירקות על גבי מצעים מנותקים וגידול ירקות בהדליה. החממה המחקרית מצויידת במערכות בקרת אקלים והשקייה.

כל העיבודים במשק המחקרי נעשים עפ"י עקרונות החקלאות האורגנית.