big pic 350-1903 slider 2016 2.jpg
big pic 350-1903 slider 2016.jpg
big pic 350-1903 slider 2016 3.jpg (1)

על המשק

המשק ככלי חינוכי חברתי מהמעלה הראשונה

כפר הנוער מאיר שפיה מקיים עבור החניך 3 מסגרות משלימות: הפנימייה, בה"ס והמשק החקלאי. אגפים אלו ממלאים אצל הנערים המתחנכים בה את 3 הערכים המרכזיים עליהם בנוי תהליך החינוך בכפר נוער והם חברה, השכלה ודעת ועבודה.

החניך המתחנך בפנימייה נדרש להיות גורם פעיל ב-3 הגופים בכפר. דרישה זו מייצרת אצל החניך מחויבות בסיסית למקום בו הוא מתחנך, לבעל החיים/לגידול אותו הוא מטפח ומקדם מאוד אצלו תחושה של שייכות.
החניכים בפנימייה מגיעים לעיתים עם תסכולים סביב כישלונות שחוו במסגרות חינוכיות קודמות והעבודה בענפיי המשק מקדמת חווית הצלחה משמעותית שברוב המקרים מעלה את הדימוי העצמי אצל החניך. במקרים רבים השתלבות משמעותית בענף עבודה מקדם את החניכים אף בצדדים חלשים אחרים (חברה ולימודים) ומשפיעה על שיפור משמעותי גם במקומות אלו.
 
לא פעם החניכים במשק חווים חוויות משמעותיות של עצמאות ואחריות מאוד גדולה ובעיקר תחושה של מועילות ויצרנות(חלב, ביצים יין וכד'). כמו כן החניך מפתח את תחושת המחוייבות כלפיי תהליכים של גדילה והתפתחות של בעל החיים במשק.
 
החניכים זוכים בענף במשק החקלאי לחוויה שבה בתהליך מזורז יחסית הם זוכים לראות תוצרים של עבודתם ואף מודעים לערך הכלכלי של התוצר ומועילותו לחיי הכפר.
 
החניך האינטרני זוכה בעבודתו המשותפת עם חניכים אקסטרנים הבאים מישובי הסביבה לתחושת הובלה ואף מנהיגות בזכות עבודתם האינטנסיבית בענף ובאחריות הרבה שהם לוקחים בו.
 
העבודה בתנאי אקלים לא פורמאליים אלו מזמנת פיתוח קשר בלתי אמצעי ואישי בין מרכז הענף לחניך. זה מוצא אצל רכז הענף אוזן קשבת לבעיותיו, חששותיו ומהווה עבורו מורה דרך בחייו בכפר ואף בחייו האישיים, משפחתיים. לא פעם קורה שרכז ענף מאיר את עיני הצוות החינוכי בפנימייה לגבי מצבו של החניך ואף מהווה בית חם ברגעי משבר של החניך.
 
הקשר ההדוק בין צוות ההדרכה בפנימייה לרכזי המשק מייצר ראיה רחבה על החניך ומאפשר טיפול הוליסטי למען קידומו ומיצוי כל יכולותיו.
המשק החקלאי כולל את הענפים הבאים:
 • רפת - תנובה של כ- 1,000,000 ליטר חלב בשנה.
 • לול מטילות- תפוקה של 780,000 ביצים לשנה.
 • משק מחקרי- ירקות אורגניים וביצים לצריכת הקהילה.
 • כרם ענבים - כ- 90 דונם ענבי יין (77 דונם מניב).
 • יקב - כ- 5,000 בקבוקי יין לשנה.
 • גידולי שדה - 460 דונם של גידולים עונתיים.  
 • תיירות חקלאית - חשיפה ופיתוח ענף כלכלי נוסף למשק ופתיחת המשק לקהל הרחב.
   
בנוסף קיימים ענפי שירותים: חדר אוכל, אם בית מרכזת, אב בית ובה"ס.
 
 
חניכי הפנימייה עובדים בכפר 4 שבועות במהלך השנה. בשבועות אלה החניכים אינם לומדים. בנוסף החניכים נבחנים בבחינת בגרות בחקלאות.זו תנאי לקבלת תעודת בגרות מלאה.
 

המטרות והחזון:

 • המשך העצמת החניכים במשק.
 • ניהול עצמי של הענפים בשילוב הרכזים.
 • המשך העצמה של תלמידים אקסטרנים בשילוב חניכי הפנימייה.
 • שיתוף החניכים בדילמות העבודה וניהול הענף.
 • שיתוף החניכים בתקציב הענפים.